Veronika Lukášová

Právní poradenství

Studijní publikace „Správní právo - Obecná část“ je určena pro studium předmětů na Univerzitě J. A. Komenského Praha.

260 Kč

Vyprodané

Učebnice dějin práva pro povinný předmět České a československé dějiny na Právnické fakultě UK.

532 Kč
Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní...

180 Kč

Posíláme do 10 dní

25.vydání podle stavu k 1.9.2007 s poznámkami a judikaturou

25.vydání podle stavu k 1.9.2007 s poznámkami a judikaturou

Nové trestné činy organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, násilné překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a nová ustanovení o Schengenském informačním systému v trestním řádu...

1 140 Kč

Vyprodané

Čtenáři se dostává do rukou novelizované a rozšířené vydání prvních knižních titulů, vydaných původně samostatně pod názvy „Základy obchodního práva“ a „Základy obchodního práva obligačního“...

148 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Římské právo je obecně uznávaným historickým zdrojem moderních právních systémů. Mnohé normy dnešního práva - například o závěti, kupní smlouvě či vlastnictví - se od svých římských předchůdkyň často neliší po dvou tisíciletích ani slovíčkem...

285 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost...

515 Kč

Vyprodané

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle