Reklamační řád a podmínky odstoupení od smlouvy

Co dělat, když něco není tak, jak by mělo?

V Martinusu se snažíme dělat naši práci každý den tak, jak nejlépe umíme. Chceme vám poskytovat perfektní služby. Ale jsme jen lidé a tak se i přes naší velkou snahu občas něco nepovede. Pokud tedy potřebujete reklamovat či vrátit zboží, které jste u nás objednali, přečtěte si, prosím, následující informace.

Záruční podmínky a reklamace zboží

Nekompletní zásilky nebo poškozené zásilky je nutné oznámit bez zbytečného odkladu (pokud možno do 48 hodin) od převzetí zásilky e-mailem na adresu reklamace@martinus.cz nebo telefonicky v pracovní dny na 210 012 850.

Pokud jste uzavřeli smlouvu v postavení spotřebitele, můžete uplatnit práva z vadného plnění, vztahující se na zboží objednané v obchodu Martinus.

Lhůta je, standardně 24 měsíců u nového zboží a v případě použitého zboží 12 měsíců - pokud není uvedeno jinak, resp. není-li na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Pokud se vada zboží projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo v opravě.

V případě reklamace, ať již z důvodu zjištěné vady, nebo že zboží nemá ujednané vlastnosti, nás prosím kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle. (kontakty).

Reklamované zboží (nejlépe po dohodě s námi) můžete vrátit přes Zásilkovnu. Postupujte prosím podle následujících pokynů:

 1. Zabalte pečlivě zboží a na přiložený lístek uveďte vaše jméno, kontaktní údaje, číslo objednávky (a případně číslo účtu, na který budete chtít vrátit platbu za zboží).
 2. Ujistěte se, že balík neváží více než 5kg. Pokud ano, rozdělte jej do více krabic. Na krabici není třeba nic uvádět.
 3. Vyhledejte si nejbližší Zásilkovnu, která umožňuje podání zásilky. Stačí, když ve filtru zaškrtnete “Podací místa”.
 4. Na pobočce při předání povězte, že vracíte balík do e-shopu a nahlaste tento kód: 96115577 a vaše jméno. Náklady za odeslání hradí Martinus.

Odpovídáme spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady; a dále zejména za to, že v době převzetí:

 • má zboží vlastnosti, které uvádíme na našich stránkách, a pokud jsme je neuvedly, takové vlastnosti, které je možné očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu ke kterému je prodáváme, nebo ke kterému se obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží shora uvedené vlastnosti, můžete jako spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, máte jako spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte také právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit máte také, neodstraníme-li vadu zboží včas (ve lhůtě 30 dní, uvedené níže). Pokud neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží, na výměnu jeho součásti nebo opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že vám z technických důvodů nemůžeme dodat nové zboží, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že v přiměřené době nezjednáme nápravu nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, zašleme vám také písomné potvrzení o uplatnění reklamace. Dohodneme se s vámi na rychlém vyřešení problému: v případě oprávněnosti reklamace vám na základě vaší volby buďto reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně jiný produkt, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo bude- li to možné, zboží opravíme, nebo vám vrátíme peníze (můžete od smlouvy odstoupit). Nebude-li oprava nebo výměna možná nebo se bude jednat o neodstranitelnou vadu zboží, která ale nebrání řádnému užívání věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží, jedná-li se o spotřebitele. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo telefonicky a zároveň Vám bude doručen prostřednictvím e-mailu reklamační protokol.

U použitého zboží není možné reklamovat opotřebení způsobené obvyklým užíváním a poškození, pro které byla poskytnuta sleva.

Vrácení zboží

Pokud jste uzavřeli smlouvu v postavení spotřebitele, můžete ohledně všeho zboží, zakoupeného v knihkupectví Martinus, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Tato lhůta je dodržena, pokud nám do 14 dní oznámení odešlete. Toto právo Vám náleží podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Pozdější odstoupení od smlouvy bez udání důvodu již není možné.

Zboží nám můžete vrátit přes Zásilkovnu. Postupujte prosím podle následujících pokynů:

 1. Zabalte pečlivě zboží a na přiložený lístek uveďte vaše jméno, číslo objednávky a číslo účtu, na který budete chtít vrátit platbu za zboží.
 2. Ujistěte se, že balík neváží více než 5kg. Pokud ano, rozdělte jej do více krabic. Na krabici není třeba nic uvádět.
 3. Vyhledejte si nejbližší Zásilkovnu, která umožňuje podání zásilky. Stačí, když ve filtru zaškrtnete “Podací místa”.
 4. Na pobočce při předání povězte, že vracíte balík do e-shopu a nahlaste tento kód: 95676096 a vaše jméno.
 5. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, vám peníze vrátíme do 14 dnů po doručení vráceného zboží do našeho skladu.


Od smlouvy není možné odstoupit, pokud se jedná o smlouvu:

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Jedná se zejména o počítačový software, audiovizuální nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, pokud zboží není v původním originálním neporušeném balení (zboží bylo rozbalené), o zboží potravinového charakteru, které podléhá rychlé zkáze, dále také když to povaha výrobku neumožňuje (download digitálního obsahu).

V případě poškození zboží, kterého se týká odstoupení od smlouvy, zákazníkem nebo v případě zjevného používání zboží (např. čtení, kopírování), je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží pro zákazníka k dispozici pro vyzvednutí na výše uvedené adrese nebo bude toto zboží po dohodě vráceno zákazníkovi na jeho náklady.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, zavazujeme se o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí budeme kupujícího-podnikatele informovat na kontaktní e-mail.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, DIČ: 2023008911, IČ DPH: SK2023008911, zapsané do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52711/L ( „Martinus.cz”).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ( „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.


Přejeme vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě :-)

Poslední aktualizace 30. 01. 2023

„Richard si všiml, že události jsou zbabělé: nikdy nechodí samy. Vždycky se jich nahrne celá řada a zasypou ho najednou.“

Nikdykde - Neil Gaiman, 2017
Nikdykde
Neil Gaiman