Píseň L. - Veronika Opatřilová, Prostor, 2024

Licenční dohoda a podmínky používání (e-knih a audioknih ke stažení)

Naposledy aktualizované: 25. březen 2015

Toto je dohoda mezi koncovým uživatelem elektronického obsahu (dále jen "uživatelem") a Martinus, s.r.o. (dále jen "Poskytovatel"), která navazuje na Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele a upravuje podmínky používání elektronických knih poskytovaných prostřednictvím služeb internetového obchodu Martinus.cz (dále jen "služba"). Prosím přečtěte si tuto licenční dohodu a podmínky používání, jakož i všechna ostatní pravidla a informace, které se k e-knihám poskytovaným prostřednictvím služby vztahují (včetně, ale nejen, pravidla, podmínky a informace uveřejněné na stránce www.martinus.cz). Nesouhlasíte-li s podmínkami této licenční dohody, žádáme vás, abyste nepřistupovali k nákupu elektronických knih. Zakoupením elektronické knihy prostřednictvím služby dáváte najevo svůj souhlas s touto licenční dohodou a podmínkami používání.

Služba. Služba umožňuje uživateli vyhledávat, zakupovat licence, stahovat a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, jakým jsou například elektronické knihy, publikace nebo jiný obsah digitální povahy (dále len "elektronický obsah").

Podporovaná zařízení a software. Seznam podporovaných zařízení a softwaru, určených na získání, zobrazování a používání elektronického obsahu, je uveřejněný a pravidelně aktualizovaný na stránce www.martinus.cz/pomoc/e-knihy/zarizeni. Uživatel prohlašuje, že se obeznámil se seznamem podporovaných zařízení a softwaru. Bere na vědomí, že v případě děl chráněných proti nelegálnímu kopírování může tato díla využívat pouze prostřednictvím zařízení a softwaru, uvedených v tomto seznamu. Poskytovatel neručí za doručitelnost a použitelnost elektronického obsahu na zařízeních a softwarech, které nejsou uvedené v seznamu podporovaných zařízení a softwaru. Použivatel si je vědom, že pro využívání takto chráněného elektronického obsahu je nutné, aby si bezplatně zaregistroval osobní identifikační jméno, tzv. "Adobe ID" podle návodu uvedeného na stránce www.martinus.cz.

Zpřístupnění elektronického obsahu. Po uhrazení poskytovatelem určených poplatků za zpřístupnění elektronického obsahu, které si uživatel vybral z nabídky poskytovatele, poskytovatel zpřístupní elektronický obsah uživateli. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení elektronického obsahu přes internet jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění. Od momentu převzatí elektronického obsahu uživatelem se povinnosti poskytovatele považují za naplněné.

Používání elektronického obsahu. Poskytovatel poskytuje uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat elektronický obsah neomezeně mnohokrát, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití. Elektronický obsah bude považován za poskytovatelem licencovaný uživateli, neurčí-li poskytovatel jinak.

Omezení. Není-li specificky uvedeno jinak, elektronický obsah je chráněn autorským zákonem. Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, půjčovat, šířit, distribuovat, vysílat, sublicencovat nebo jiným způsobem přiřazovat práva k elektronickému obsahu nebo jakékoli jeho části jakékoli třetí straně, nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v elektronickém obsahu. Uživatel nesmí obcházet, modifikovat, znefunkčnit či odstraňovat ochranu, která chrání elektroni.

Zákaz nelegálního používání a výhrada práv. Uživatel nemůže používat službu ani elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Uživatel bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

Změny Služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu nebo její jednotlivé součásti. Poskytovatel nemá závazky vůči uživateli v případě, že se rozhodne toto právo využít.

Ukončení. Práva uživatele vyplývající z této dohody jsou automaticky ukončena bez upozornění, v případě, že uživatel nedodrží kterékoli z ustanovení této dohody. V případě takového ukončení musí uživatel ukončit jakékoli používání služby nebo elektronického obsahu a poskytovatel může zamezit přístupu uživatele k službě nebo jejím jednotlivým částem, a/nebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků uživateli.

Oddělitelnost. Nejsou-li některá ustanovení smlouvy celkem nebo zčásti platná nebo účinná, nebo později ztratí platnost a účinnost, není tím dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

Změny a doplnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit a doplnit dohodu na základě vlastního uvážení. Učiní tak uveřejněním pozměněných podmínek na stránce www.martinus.cz. Využívání služby a elektronického obsahu uživatelem následující po změně se považuje za souhlas uživatele se změněným zněním licenční dohody a podmínek používání.

Vyhlášení o záruce. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že používá službu a elektronický obsah na vlastní riziko. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu, která v souvislosti s používáním služby nebo elektronického obsahu uživateli vznikne. Služba, elektronický obsah nebo jejich součásti jsou poskytované v aktuálním stavu, s případnými nedostatky a bez záruky. Všechny poplatky uskutečněné v souvislosti se službou jsou finální a uživatel nemá nárok na jejich vrácení, neurčí-li poskytovatel jinak.

Kontakty. Pro komunikaci ohledem této Dohody může uživatel kontaktovat poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na http://www.martinus.cz/pomoc/kontakty/

„Bohatství jako by padalo do klína lidem, kteří jsou chudí duchem, chudí zájmy a radostí.“

Na východ od ráje - John Steinbeck, 2020
Na východ od ráje
John Steinbeck