Knižní série Dane, účtovníctvo

Vyprodané

Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2008: - právna úprava, inventarizácia majetku; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovná zavierka a euro; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prechod na euro - účtovníctvo, dane a clo; Zavedenie eura - správa daní; Daň z príjmov - DPH; Spotrebné dane - účtovníctvo; Časové rozlišovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Teória a prax JÚ od 1. 1. 2008; Daňový bonus; Pohľadávky a záväzky - špecifické prípady účtovania...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Zmluvné vzťahy; * Škoda na majetku; * Podniková sociálna politika;...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nehnuteľnosti v podnikaní: * kúpa nehnuteľností; * zámena nehnuteľností; * darovanie nehnuteľností; * nehnuteľnosti v PÚ;...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Prehľad peňažných tokov - súčasť účtovnej závierky; * Základ dane z príjmov - zisťovanie a úprava

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Účtovná závierka v PÚ za rok 2007; * Účtovná závierka v JÚ za rok 2007; * Pravidlá vrátenia a odpočítania DPH;...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Účtovné súvsťažnosti; * Dlhodobý majetok; * Zásoby; * Finančné účty; * Kapitálové účty; * Dlhodobé záväzky; * Náklady; * Výnosy

217 Kč

217 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, daňové priznanie k dani z príjmov FO, zrážky zo mzdy, hodnotové riadenie...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Technické zhodnotenie majetku, ZDP - účtovné predpisy, Spôsoby realizácie-rekonštrukcia, Modernizácia-vstupná cena, Prenajatý majetok-príklady

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Odpočítanie a vrátenie DPH - Rezervy a opravné položky - účtovné a daňové hľadisko

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Mesačník obsahuje: závierkové účtovné prípady v PÚ, povinnosti a sankcie v podnikaní, praktické príklady z účtovníctva rozpočtových organizácií, dovolenka,...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Základ dane z príjmov: - Zisťovanie, úprava, FO, PO; - Čiastkové základy dane; - Odpočítateľné položky; - Výsledok hospodárenia PO; - Osobitná úprava základu dane; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Otvorenie účtovných kníh, podnikanie manželov - výhody a nevýhody, účtovanie vo verejných obchodných spoločnostiach, preddavky na daň z príjmov PO v roku 2009...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* úvery a pôžičky z účtovného hľadiska; * eskontný úver; * úroky z úverov; * prechod účtovných sústav; * poistné odvody; * faktory úspechu v podnikání;...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zásoby v daňových súvislostiach, Drobný dlhodobý majetok - účtovné predpisy...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cenné papiere a deriváty v účtovníctve podnikateľov: - Základné pojmy, daňová úprava, charakteristika druhov; - Cenné papiere a podiely v PÚ; - Základné imanie; - Podielové cenné papiere; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

217 Kč

217 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

239 Kč

239 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* príručka mzdovej účtovníčky; * prepočet miezd na EUR; * duálne zobrazovanie

166 Kč

166 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson