Hory zpívají - Nguyen Phan Que Mai, Jota, 2023
Zúžení výběru
Použité filtry
Zrušit filtry
Pohledávky z trestných činů

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno...

 • E-knihaEPUBMOBI
  750 Kč
  Ihned ke stažení

Právnická angličtina

Kniha se věnuje praktickým a pro Čechy náročným oblastem právnické angličtiny. Uvádí do problematiky právnického jazyka pohledem českého čtenáře pohybujícího se na poli práva, vysvětluje rozdíly v chápání práva a umožňuje...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  424 Kč
  Ihned ke stažení

Lesní zákon. Komentář. 2. vydání

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě...

 • E-knihaEPUBMOBI
  510 Kč
  Ihned ke stažení

Shrnutí předpisů o advokacii. 2. vydání

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický...

 • E-knihaEPUBMOBI
  350 Kč
  Ihned ke stažení

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Praktický komentář

Komentář přináší praktický výklad zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Ambicí autorů bylo napsat komentář,

 • E-knihaEPUBMOBI
  650 Kč
  Ihned ke stažení

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem...

 • E-knihaEPUBMOBI
  750 Kč
  Ihned ke stažení

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.). Praktický komentář - 16. vydání

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání.

 • E-knihaEPUBMOBI
  465 Kč
  Ihned ke stažení

Zákon o obcích. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Komentář. 4. vydání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn...

 • E-knihaEPUBMOBI
  780 Kč
  Ihned ke stažení

Právník - Aféra Dieselgate v Česku

Román je inspirovaný aférou Dieselgate, kterou je u nás postiženo více než sto šedesát tisíc automobilů. Jedná se o unikátní vhled do „české verze“ celosvětového skandálu považovaného za jeden z největších korporátních...

 • E-knihaEPUBMOBI
  169 Kč
  Ihned ke stažení

Soudní exekuce, 2. vydání

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich...

 • E-knihaEPUBMOBI
  799 Kč
  Ihned ke stažení
Česká republika jako laický stát

Monografie se věnuje komplikovanému vztahu českého státu k církvím a náboženským společnostem, který na jedné straně reprezentuje staletí úsilí o odluku státu od církví (především římskokatolické) a na druhé straně...

 • E-knihaEPUBMOBI
  725 Kč
  Ihned ke stažení

Odporovatelnost v insolvenčním právu

Předkládaná publikace se zabývá odporovatelností (slovy zákona „neúčinností“) v insolvenčním právu. Jedná se o jeden z klíčových institutů dané právní oblasti, bez něhož by insolvenční procesy byly značně omezené až...

 • E-knihaEPUBMOBI
  239 Kč
  Ihned ke stažení

Fiducie a svěřenský fond

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího...

 • E-knihaEPUBMOBI
  875 Kč
  Ihned ke stažení

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha)

Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména...

 • E-knihaEPUBMOBI
  560 Kč
  Ihned ke stažení

Daňová judikatura (V.)
 • Autorský kolektiv
4. díl série

Aktuální judikáty Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů, spotřebních daní, mezinárodní spolupráce .

 • 119 Kč
  Ihned ke stažení

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním...

 • E-knihaEPUBMOBI
  755 Kč
  Ihned ke stažení

Zákon o lékařských povoláních (č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář

Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta...

 • E-knihaEPUBMOBI
  555 Kč
  Ihned ke stažení

Vývoj mezinárodního kosmického práva: otázky vlastnictví při těžbě nerostných surovin na Měsíci a asteroidech

„Vesmírné právo“ se začíná stávat diskutovaným tématem jak napříč různými národními úpravami, tak na úrovni mezinárodní. V poslední době čím dál častěji narážíme na odborné debaty o blížícím se prudkém ...

 • E-knihaEPUBMOBI
  345 Kč
  Ihned ke stažení

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí ...

 • E-knihaEPUBMOBI
  295 Kč
  Ihned ke stažení

Soudní lékařství pro právníky

Stručná, přehledná a instruktivní publikace, která seznamuje s problematikou soudního lékařství právnicky vzdělané či vzdělávající se čtenáře. Je určena zvláště pak pro ty, kteří svoje aktivity zaměřují na oblast násilné...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  212 Kč
  Ihned ke stažení


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„A tak se snažím být laskavý ke všemu, co vidím, a ve všem, co vidím, vidím jeho.“

Malý život - Hanya Yanagihara, 2017
Malý život
Hanya Yanagihara