Knihy
E-knihy

Vydavatelství EDIS

Zrušit
Titulky 393
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení

Posíláme do 12 dní

Publikácia je určená pre poslucháčov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na technických školách strojárskeho zamerania. V prvých dvoch kaptolách sme sa zamerali na definíciu korózie, príčiny jej vzniku a vysvetlenie termodynamických základov korózie...

-5%
297 Kč

297 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Obsahuje 9 kapitol a výsledky cvičení...

345 Kč

345 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Predkladaná kniha je myšlienkou prvého autora tejto práce, zahŕňa všeobecné platné teoretické poznatky a aj praktické skúsenosti o degradačných mechanizmoch a porušovaní súčastí. Kniha tvorí dve časti, teoretickú a praktickú....

348 Kč

348 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to...

716 Kč

716 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dopravní telematika

Vladislav Křivda a a kolektiv autorů/autorek • EDIS, 2009

Posíláme do 12 dní

Na transeurópskej dopravnej sieti TEN-T Česká republika vníma túto problematiku veľmi intenzívne, celoeurópske snahy podporuje a preto sa snaží zvýšiť podiel telematiky na riadení a zabezpečení dopravných a prepravných procesov celým komplexom...

522 Kč

522 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme...

203 Kč

203 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha Električkou cez Tatry je odborná knižná publikácia, ktorá vznikala niekoľko rokov. Je jedinečná svojou komplexnosťou. Jej cieľom je populárnou formou podať obraz o historickom vývoji a súčasnosti koľajovej dopravy na území Vysokých Tatier...

-11%
326 Kč

326 Kč

Sleva 11%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

"Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice "...

-5%
582 Kč

582 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...

-11%
395 Kč

395 Kč

Sleva 11%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Vysokoškolská učebnica

429 Kč

429 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Moderné experimentálne zariadenia v skúšobníctve spaľovacích motorov a metódy skúšania a vyhodnocovania sú prepracované na vysokej technickej úrovni. Vo veľkej miere sú automatizované a poskytuú nadštandardný komfort pre vykonanie experimentu. Sú však..

-5%
345 Kč

345 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorých sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové technológie. Možno je táto skutočnosť spôsobená už samotnou podstatou lietania, kde akýkoľvek...

-5%
127 Kč

127 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou. V skutočnosti sa hydrológia...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monograficky spracovaná publikácia, ktorú ste sa rozhodli si prečítať, resp. preštudovať, sa zaoberá niektorými termomechanickými problémami suchého trenia v súvislosti s ich prejavmi v praxi, experimentálnym zariadením pre výskum...

240 Kč

240 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Obsahová štruktúra skrípt korešponduje s osnovou predmetu "Enviromentálna ekonomika a manažment" prednášaného na Fakulte PEDaS Žiulinskej univerzity v rámci výuky inžinierskeho študijného odboru Ekonomika a manažment podniku. Skriptá...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu...

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

V posledných rokoch sme svedkami búrlivého rozvoja mobilných rádiokomunikačných sietí a ich služieb. Líšia sa dvoma hlavnými vlastnosťami. Po prvé, zabezpečujú stále sa zväššujúcu mobilitu účastníka. Po druhé, tendencia vývoja...

442 Kč

442 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá ,,Dynamika 2 - príklady" je určené na cvičenia z predmetu Dynamika II., ktorý je zaradený ako povinný predmet v letnom semestri 2. ročníka vo všetkých študijných odboroch na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline...

115 Kč

115 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

1 444 Kč

1 444 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku reluktačného synchrónneho motora, o ktorý vzrástol záujem pohonárskej odbornej verejnosti najmä v poslednom desaťročí, v súvislosti s hľadaním výkonových členov...

328 Kč

328 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví