Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody - Kvetoslava Steinlová a kolektív autorov
Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody
3 458 Kč
Knihy
E-knihy

Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody

Nakladatel
Verlag Dashöfer, 2010

Príručka v softvérovej verzii, ktorá je určená pre výrobcov, distributérov, osoby uvádzajúce výrobky na trhy krajín EÚ a tretích krajín ako aj výrobných a technických riaditeľov a notifikované osoby...

Čti víc

3 458 Kč

Vyprodané

Zadejte e-mail a my vám dáme vědět, jakmile bude kniha dostupná.

Proč nakupovat na Martinus.cz?
  • poštovné zdarma k objednávkám od 999 Kč
  • více než 1500 výdejních míst
  • 100 Kč poukázka jako dárek k nákupu nad 999 Kč

Doporučené tituly a kolekce

Více o knize

Príručka v softvérovej verzii, ktorá je určená pre výrobcov, distributérov, osoby uvádzajúce výrobky na trhy krajín EÚ a tretích krajín ako aj výrobných a technických riaditeľov a notifikované osoby. Obsahuje detailné a zrozumiteľné vysvetlenie základných princípov a podmienok uvádzania výrobkov na trh, postavenie, práva a zodpovednosti Vás ako výrobcu alebo jeho splnomocnenca (dovozcu), príp. distribútora a praktické postupy pri posudzovaní zhody Vašich výrobkov s požiadavkami príslušných právnych a normatívnych predpisov.


Výhody

•získate prehľad o Vašich právach, povinnostiach a možnostiach
•dozviete sa, aké podklady musíte doložiť v procese posudzovania alebo preukazovania zhody
•vyhnete sa postihom za protiprávne uvedenie výrobkov na trh
•ľahko si vyberiete notifikovanú osobu alebo osvedčovacie miesto
Vďaka 4 x ročnej aktualizácií Vás budeme informovať o akýchkoľvek legislatívnych zmenách a zdôrazňovať ich dopad na Vašu prax.

Výhody CD-ROMu:
•Rýchly prístup k požadovaným informáciám
•Jednoduchá a rýchla orientácia v textoch
•Editovateľnosť vzorov (t. j. možnosť ich vyplnenia, ich uloženie na Vami vybraný disk Vášho počítača a ich vytlačenie)
•Editovateľnosť textov (t. j. možnosť vytvárania si vlastných poznámok priamo v textoch)
•Hypertextové prepojenia (t. j. prekliky z textov na plné znenia právnych predpisov)
•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v názvoch kapitol
•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v celom texte
•Vyhľadávanie zadaného výrazu a možnosť následného prehliadania a vytlačenia častí textov resp. dielov alebo kapitol, ktoré daný výraz obsahujú
•Vytlačenie vybraného textu
•Vytlačenie časti, dielu alebo kapitoly jednotlivo
•Vytváranie záložiek (možnosť založenia si textov, s ktorými najčastejšie pracujete do samostatného priečinka)
•Vytváranie vlastných poznámok (možnosť vytvárania si vlastných poznámok k vybraným textom, ktoré sa zobrazia v samostatnom priečinku)


Obsah

NOVÝ PRÍSTUP
Aktuálne informácie
*ES/Slovenská republika a právne dôsledky PECA v podmienkach členstva SR v EÚ
*Zásady slobodného pohybu tovaru vo vnútornom trhu EÚ
*Elektroodpad z elektrozariadení a obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrozariadeniach
*Dopad zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
Právne predpisy
*Zákon a komentár k druhej novele zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
*Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
*Technické špecifikácie – pojem uplatňovaný v platných právnych predpisoch
*Úplné znenie zákona a komentár k zákonu č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)
Povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora
*Povinnosti výrobcu, jeho splnomocnenca, dovozcu a distribútora
Postupy posudzovania zhody
*Postupy posudzovania zhody
Spracovanie technickej dokumentácie ako podklad k vyhláseniu o zhode
*Spracovanie technickej dokumentácie ako podklad k vyhláseniu o zhode
Aktuálny stav a informácie o pripravovaných dohodách
*Rámcové právne predpisy upravujúce jednotlivé kategórie výrobkov a ich pripravované zmeny
*Zoznam tretích krajín, z ktorými má EÚ účinné dohody o vzájomnom uznávaní
*Colná problematika a posudzovanie zhody výrobkov
Povinnosti a práva orgánov dohľadu
*Povinnosti a práva orgánov dohľadu z hľadiska výrobcu, jeho splnomocnenca, dovozcu a distribútora
Strojové zariadenia, Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore Strojové zariadenia
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z.
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES vyhlásenie o zhode
*Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode
*Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb
*POZOR! Nová smernica o strojových zariadeniach
*Často kladené otázky vzťahujúce sa na prechod od teraz platnej smernice 98/37/ES „Strojové zariadenia“ k revidovanej smernici o strojových zariadeniach 2006/42/ES
*Aktuálne zmeny súvisiace so smernicou týkajúcej sa LVD
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 222/2002 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 222/2002 Z. z.
*Podrobné postupy posudzovania zhody podľa príloh č. 5, 6, 7 a 8 NV SR 222/2002 Z. z.
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES vyhlásenie o zhode
*Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode
*Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh)
*Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb
*Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa postupov posudzovania zhody zariadení používaných vo vonkajšom priestore produkujúcich emisie hluku

Elektrické zariadenia, EMC, ATEX
Elektrické zariadenia
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z.
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode
*Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode
*Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh)
*Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb
*Aktuálne zmeny súvisiace so smernicou týkajúcej sa LVD
*Príklady výrobkov, ktoré patria alebo nepatria pod pôsobnosť smernice 73/23/EES (LVD)

EMC
*Úplné znenie nového nariadenia vlády č. 194/2005 Z. z
*Nové nariadenie vlády č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*Vyhlásenie o zhode
*Požiadavky na vyhlásenie o zhode
*Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Osobitný režim pre pevné inštalácie

ATEX
*Úplné znenie Nariadenia vlády č. 117/2001Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*Vyhlásenie o zhode
*Príklad vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb

Osobné ochranné prostriedky
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 29/2001 Z. z.
*Očakávané podstatné zmeny v pripravovanom nariadení vlády SR o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
*Bezpečný výrobok
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo jeho splnomocnenca
*Určené postupy posudzovania zhody
*Postup pri podávaní žiadosti
*Vzor žiadosti o posúdenie zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*Príklad podkladov technickej dokumentácie pre obuv
*Príklad podkladov technickej dokumentácie pre odev
*Príklad podkladov technickej dokumentácie pre rukavice
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre I. kategóriu OOP), Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre II. kategóriu OOP), Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre III. kategóriu OOP)
*Skúsenosti notifikovaných osôb
*Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov (OOP)
Spotrebiče plynných palív
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 393/1999 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 393/1999 Z. z. pre spotrebiče plynných palív
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb - Určené výrobky, Sporné položky, Plynové spotrebiče – požiadavky na EMC

Teplovodné kotly
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 433/2000 Z. z.
*Aktuálne informácie k novelizácii nariadenia vlády SR č. 433/2000 Z. z.
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 79/ 2006 Z. z
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 433/2000 Z. z. ohľadne požiadaviek na účinnosť pre teplovodné kotle spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb

Hračky
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 302/2004 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*Zoznam harmonizovaných Slovenských technických noriem v oblasti bezpečnosti hračiek

Stavebné výrobky
•Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
•Preukazovanie zhody a legislatíva v oblasti stavebných výrobkov
•Inštitút autorizovanej osoby, notifikovanej osoby a osvedčovacieho miesta po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
•Zoznam notifikovaných osôb
•Postup výrobcu v konaní o vyhlasovanie zhody stavebných výrobkov
•Vyhlásenie zhody v harmonizovanej oblasti - Požiadavky na vyhlásenie zhody v harmonizovanej oblasti, Vzor vyhlásenia zhody v harmonizovanej oblasti
•Vyhlásenie zhody v neharmonizovanej oblasti - Požiadavky na vyhlásenie zhody v neharmonizovanej oblasti, Príklad vyhlásenia zhody v neharmonizovanej oblasti

Jednoduché tlakové nádoby, Tlakové zariadenie, Prepravné tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 513/2001 Z. z.
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb

Tlakové zariadenia
*Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb

Prepravné tlakové zariadenia
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 176/2003 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Určené postupy posudzovania zhody a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES vyhlásenie o zhode - Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode

Koncové rádiokomunikačné a telekomunikačné terminály
*Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb

Výťahy, Lanovkové dráhy

Výťahy
*Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z.
*Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/16/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov. nové
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky ES na vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode
*Skúsenosti notifikovaných osôb
Lanovkové dráhy
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 183/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 78/2004 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode

Elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 594/2002 Z. z.
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu
*ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode

Zdravotnícke pomôcky, Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
Zdravotnícke pomôcky
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 572/2001 Z. z.
*Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia)
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Určené postupy posudzovania zhody
*Postupový diagram postupov posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok podľa nariadenia vlády SR č. 572/2001 Z. z.
*ES vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky skupiny I (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), sterilné a s meracou funkciou (možnosť aj na skupinu IIa), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnické pomôcky na mieru skupiny I (okrem zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa, IIb a III na mieru (okrem zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie) bez označenia značkou zhody, Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe používaného systému kvality výroby alebo systému kvality výrobkov (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe ES overovania každej zdravotníckej pomôcky (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe štatistického ES overovania (šarže) zdravotníckej pomôcky (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe používania schváleného komplexného systému zabezpečovania kvality

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 569/2001 Z. z.
*Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia)
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Postupy posudzovania zhody
*Postupový diagram postupov posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro podľa nariadenia vlády SR č. 569/2001 Z. z.
*ES vyhlásenia o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (okrem pomôcok uvedených v prílohe č. 2 a pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti), Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na samodiagnostiku (okrem pomôcok uvedených v prílohe č. 2 a pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti), Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené v prílohe č. 2 (okrem pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti) ak má zavedený komplexný systém zabezpečovania kvality výroby, Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené v prílohe č. 2 (okrem pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti) ak výrobok má typovú skúšku

Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 570/2001 Z. z.
*Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia)
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Postupy posudzovania zhody
*Postupový diagram postupov posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok podľa nariadenia vlády SR č. 570/2001 Z. z.
*ES vyhlásenia o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľnu zdravotnícku pomôcku na mieru, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky určené na klinické skúšanie, na ktoré oprávnený lekár vydal správu o výsledkoch klinických skúšok, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná osoba vydala osvedčenie o typovej skúške a posúdila systém kvality výroby, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná osoba vydala osvedčenie o typovej skúške a osvedčenie zhody na základe štatistického overovania, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná/notifikovaná osoba vydala správu o audite systému kvality a osvedčenie o skúške navrhovania.

Plavidlá určené na rekreačné účely, Námorné vybavenie
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 417/2004 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu alebo jeho splnomocnenca
*Určené postupy posudzovania zhody
*ES vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Harmonizovaná úprava ES vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode
Námorné vybavenie
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 243/2001 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Určené postupy posudzovania zhody
Váhy s neautomatickou činnosťou
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 399/1999 Z. z.
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v nariadení vlády č. 399/1999 Z. z. pre váhy s neautomatickou činnosťou
*Požiadavky na vyhlásenie o zhode - Príklad vyhlásenia o zhode (minimálne údaje) vypracovaný odborom skúšobníctva ÚNMS SR, Príklad vyhlásenia o zhode podľa STN EN ISO/IEC 17050-1, Príklad ES vyhlásenia o zhode váh s certifikovaným typom vydávané výrobcom alebo jeho splnomocnencom pred overením (Vzor A), Príklad certifikátu o zhode vydávaný notifikovanou osobou v čase overenia (ES overenie a ES overenie bez skúšky typu), vydaný pre výrobcu alebo jeho splnomocnenca (Vzor B), Príklad certifikátu o skúškach v prvej etape vydávaný notifikovanou osobou v čase overenia v prvej etape (ES overenie a ES overenie bez skúšky typu) vydaný pre výrobcu alebo jeho splnomocnenca (Vzor C), Príklad certifikátu o skúškach v prvej etape vydávaný výrobcom alebo jeho splnomocnencom v čase overenia v prvej etape (ES vyhlásenie o zhode s typom) (Vzor D),
*Skúsenosti notifikovaných osôb
Meradlá
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 294/2005 o meradlách
*Rozsah platnosti
*Zoznam notifikovaných osôb
*Praktické postupy výrobcu
*Aplikácia modulu B
*Aplikácia modulu D
*Aplikácia modulu H1
*Určené postupy posudzovania zhody
*Požiadavky na vyhlásenie o zhode - Príklad vyhlásenia o zhode podľa metodického pokynu odboru skúšobníctva Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Príklad formulára vyhlásenia o zhode podľa STN EN ISO/IEC 17050-1
*Najčastejšie otázky
Pyrotechnické výrobky
•Úplné znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
•Rozsah platnosti
•Zoznam notifikovaných osôb

STARÝ PRÍSTUP
*Starý prístup - Slobodný pohyb tovaru
Kozmetické výrobky
*Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (vybrané ustanovenia)
*Aktuálne informácie k novému zákonu o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
*Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky (vybrané ustanovenia) v znení neskorších predpisov
*Aktuálne informácie k novele nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z. z
*Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov (vybrané ustanovenia)
*Rozsah platnosti
*Bezpečnosť kozmetického výrobku
*Regulované látky v kozmetických výrobkoch
*Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch
*Označovanie kozmetických výrobkov
*Neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov
*Povinnosti výrobcov ich splnomocnencov, dovozcov a distribútorov kozmetických výrobkov
*Voľný pohyb kozmetických výrobkov a pripravované zmeny v oblasti právnych predpisov
*Zoznam dotknutých orgánov
Motorové vozidlá
*Cestné vozidlá a zvláštne vozidlá ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky
*Technické požiadavky na vozidlá kategórie M, N a O
*Technické požiadavky na vozidlá kategórie L
*Technické požiadavky na vozidlá T, C, R a S
*Osvedčenie výrobcu
*Osvedčenie zástupcu výrobcu
*Typové schválenie, typové schválenie ES a uznanie typového schválenia ES vozidla
*Typové schválenie, typové schválenie ES a homologizácia typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
*Zoznam dotknutých orgánov
OSTATNÉ SÚVISIACE PREDPISY A DOKUMENTY
*Osobné ochranné prostriedky - Zoznam harmonizovaných noriem
*Úplné znenie nariadenia vlády č. 79/2006 Z. z. (v plnom rozsahu nahrádza NV SR č. 433/200 Z. z. s účinnosťou od 11. augusta 2007)
*Vzor vyhlásenia o zhode pre hračky (používané do vstupu SR do EÚ)
*Vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody Príloha k vyhláške č. 158/2004 s vyznačením úprav
*Plavidlá určené na rekreačné účely - zoznam harmonizovaných noriem
*Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve – nahradený zákonom 355/2007 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon účinný od 1. septembra 2007
*Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky - novela účinná od 21. novembra 2007
*Nariadenie vlády SR č. 384/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov
*Úradný vestník C 045, 23/02/2006 S. 0003 – 0008
*Aktualizovaný zoznam harmonizovaných noriem k strojovým zariadeniam k 28. 5. 2007
Ostatné súvisiace právne predpisy
*Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
*Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
*Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
*Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nahradený zákonom č. 125/2006 Z. z. od 1. 7. 2006 - novela účinná od 1. januára 2008
*Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z.
*Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - novela
*Vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
*Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - novela účinná od 13. 3. 2007
*Vyhláška č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní
*Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách
*Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch – novela účinná od 1. januára 2008
*Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
*Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
*Vyhláška MZ SR č. 263/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec
*Nariadenie vlády SR č. 167/2004 Z. z. o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat
*Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
*Vyhláška MP SR č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín ...
*Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov
*Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
*Vyhláška MH SR č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
*Vyhláška MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
*Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

MOTOROVÉ VOZIDLÁ
*Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – novela účinná od 1. januára 2008
*Nariadenie vlády SR č. 65/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 154/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 196/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 199/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 403/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 406/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 563/2006 Z. z.

Technické požiadavky na vozidlá kategórie M, N a O
*Nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z. – novela účinná od 5. januára 2008
*Nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 405/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 139/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 137/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 318/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 402/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 366/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 140/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 191/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 156/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 142/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 150/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 136/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 151/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. – novela účinná od 1. septembra 2007
*Nariadenie vlády SR č. 138/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 374/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 152/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 196/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 295/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 195/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 153/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 333/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 197/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 205/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 296/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z.

Technické požiadavky na vozidlá kategórie L
*Nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 193/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 372/2006 Z. z. – novela účinná od 1. septembra 2007
*Nariadenie vlády SR č. 194/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 373/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 78/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 72/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 73/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 294/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 74/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 206/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 76/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 75/2006 Z. z.

Technické požiadavky na vozidlá T, C, R a S
*Nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 67/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 66/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 148/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 289/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 207/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 300/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 147/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 401/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 200/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 312/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 68/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 402/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 404/2005 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 295/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 156/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 153/2006 Z. z.
*Nariadenie vlády SR č. 152/2006 Z. z.

Zoznam autorizovaných a notifikovaných osôb a akreditovaných skúšobní
1.Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bolo pridelené notifikačné číslo a zverejnené v Úradnom vestníku
2.Zoznam notifikovaných osôb v SR
3.Zoznam akreditovaných skúšobní
4.Zoznam notifikovaných osôb pre EMC v USA
5.Zoznam notifikovaných osôb pre RTTE v USA
Protokol PECA
1.Protokol PECA – 1. vlna
2.Protokol PECA – 2. vlna

Príklad vzoru ES vyhlásenia o zhode pre LVD v jazykoch členských krajín EÚ (vzory ES vyhlásení o zhode sú aplikovateľné aj na ostatné výrobkové skupiny, pokiaľ sa ES vyhlásenie o zhode vyžaduje. Je potrebné zmeniť potom názov a číslo príslušnej smernici, ktorá danú výrobkovú skupinu upravuje)


1. Príklad vzoru ES vyhlásenia o zhode pre LVD v jazykoch členských krajín EÚ (Európska 15, slovenčina a čeština) Európska únia
*Orgány a inštitúcie Európskej únie
*Európska komisia

Technické požiadavky dohôd o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a tretími krajinami
*Podrobný zoznam predpisov, podľa ktorých sa v jednotlivých dohodách posudzuje zhoda v tretej krajine, v EÚ a v Slovenskej republike

HARMINIZOVANÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY
*Harmonizované STN (stav január 2008)


Zoznam autorov

Vedúca autorka:
*Kvetoslava Steinlová
Riaditeľka odboru Európskej integrácie na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je zárukou aktuálnych informácií priamo z Bruselu pre Vašu prax.
Autorský kolektív:
*Ing. Ľubor Adamec
*Mgr. Dana Benkovicsová
*Mgr. Mária Bukovjanová
*Vladimíra Čechová
*Ing. Richard Čukovič
*Ing. Peter Galo
*Mgr. Petra Hančinová
*Ing. Peter Hlaváčik
*Ing. Helena Kohútová
*Dipl.-Ing. Horst Kristen
*Ing. Jozef Krošlák
*Ing. František Lenárd
*Ing. Ján Magyar
*Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
*Ing. Peter Obdržálek
*Mgr. Zuzana Oprchalová
*Ing. Tamara Paceková
*Viliam Pružinec
*Ing. Miroslav Regec
*RNDr. Jozef Slaný, CSc.
*Ing. Jozef Tomko
*JUDr. Peter Tóth
*Ing. Ivan Trebatický
*Ing. Miloslav Varga, CSc.
*Ing. Mária Volná
*Ing. Mária Vysoká
Čti víc
Našli jste v našem obsahu nějaké nepřesnosti?
Dejte nám o tom vědět.

Máte o knize více informací než je na této stránce nebo jste našli chybu? Budeme vám velmi vděční, když nám pomůžete s doplněním informací na našich stránkách.

Vazba
CD obal
Jazyk
slovenský
Naše katalogové číslo
26128
Rozměr
2 zakladače formátu A5
Rok vydání
2010
Hmotnost
430 g
Nakladatelství
Verlag Dashöfer

Recenze

Jak se vám kniha líbila?

5,0 / 5

1 hodnocení

1
0
0
0
0

O autorech/autorkách

Čti víc
Čti víc

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma