Knihy
E-knihy

Technické obory - strana 35 z 36

Zrušit
Titulky 705
Řazení

Vyprodané

Texty sú vítaným pomocníkom študentom aj pri štúdiu ďalších predmetov, pri realizácii laboratórnych cvičení ako aj pri tvorbe záverečných a dizertačných prác. Môžu byť užitočné aj všetkým experimentátorom a inžinierom pri realizácii experimentov.

383 Kč

383 Kč

Vyprodané

Přidat do

Analytická teória trieskového obrábania

Karol Vasilko • Technická univerzita v Košiciach, 2012

Vyprodané

Monografia venová štúdiu procesu obrábania materiálov. Objasňuje základné zákonitosti procesu vzniku obrobeného povrchu, sprievodné javy rezného procesu. Objasňuje zákonitosti opotrebenia nástrojov, ich trvanlivosť a životnosť...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Knižná publikácia Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je prioritne určená pre poslucháčov študijných programov cestné staviteľstvo, technológia a manažment stavieb, inžinierske...

878 Kč

878 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skriptá sú určené predovšetkým študentom, ktorí sa prvý raz stretávajú s problematikou zabezpečovania stavebných jám a oporných konštrukcií. Môžu byť tiež vhodnou pomôckou ako východisko k podrobnejšiiemu...

315 Kč

315 Kč

Vyprodané

Přidat do

Automatizácia výroby

Jozef Kováč, Vladimír Rudy a Juraj Kováč • Technická univerzita v Košiciach, 2017

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica.

447 Kč

447 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úlohou tejto monografie bolo priblížiť základné tematické okruhy zo stavby, prevádzky, údržby, a obnovy strojových a výrobných systémov...

517 Kč

517 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skriptá sú určené pre študentov Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, študijný odbor 8,3,7 Občianska bezpečnosť, ako aj pre odbornú verejnosť...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

238 Kč

238 Kč

Vyprodané

Přidat do

Robotika (Metodika nasadzovania servisných robotov)

Juraj Smrček a a kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2013

Vyprodané

Publikácia tematicky dopĺňa doteraz vydané študijne a odborné materiály z interdisciplinárneho odboru robotika v rámci projektu postupného vydávania odbornej a študijnej literatúry z tejto oblasti prijatého na Strojníckej fakulte Technickej...

525 Kč

525 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V tejto publikácii sú podrobne analyzované jednotlivé metodiky pre výpočet šírenia hluku v exteriéri, pozornosť je venovaná rôznym softvérovým prostriedkom, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Ďalšie časti sa zaoberajú metodológiou tvorby hlukových máp...

333 Kč

333 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skriptá STU v Bratislave.

272 Kč

272 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolské učebné texty podávajú výklad vybraných tém z elektroakustiky a spracovania audiosignálov formou riešených príkladov. Sú určené najmä pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, ktorí navštevujú...

140 Kč

140 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V týchto skriptách sa venuje pozornosť najzákladnejšej terminológii pozemných stavieb, základným požiadavkám na pozemné stavby (budovy) a okrajovo aj systému technickej...

326 Kč

326 Kč

Vyprodané

Přidat do

Mechatronika sústav

kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2018

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica

500 Kč

500 Kč

Vyprodané

Přidat do

88 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná publikácia "Mechanika tekutín - riešené príklady, časť II." je ďalšia z celého radu, ktorý by mal obsiahnuť pomerne širokú oblasť mechaniky tekutín prednášanú na Strojníckej fakulte STU v prvom, druhom ale aj treťom stupni štúdia...

185 Kč

185 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica Pokročilé databázové systémy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike spracovania dát. Moderné databázové systémy sú integrované takmer do každého...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Termodynamika v geovedách

Edgar Hiller a Slavomír Čerňanský • Technická univerzita vo Zvolene, 2007

Vyprodané

Monografická práca je zameraná na pochopenie základných konceptov termodynamiky a na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení úloh súvisiacich s reálnymi procesmi, ktoré prebiehajú v prírodných sústavách...

279 Kč

279 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní pre staticky určité a staticky neurčité prípady. Úlohy sú určené pre samostatnú prácu so stručne spracovanými výsledkami ...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je zameraná na poznanie a možnosti ovplyvňovania vlastností zvarových spojov z hľadiska ich únavy. Ide o dôležitú oblasť fyzikálnej metalurgie a praktického využitia pre potreby spájania materiálov.

101 Kč

101 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France