Konateľ s.r.o. v praxi - Kolektív autorov
Konateľ s.r.o. v praxi
4 582 Kč
Přidejte tuto knihu do košíku a poštovné máte zdarma.

Konateľ s.r.o. v praxi

Najviac odborných informácií len pre Vás!

  • Kolektiv autorů
Nakladatel
Verlag Dashöfer, 2010

Ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť získať množstvo odborných informácií určených predovšetkým konateľom pomocou príručky Konateľ s.r.o. v praxi...

Čti víc

4 582 Kč

Vyprodané

Zadejte e-mail a my vám dáme vědět, jakmile bude kniha dostupná.

Proč nakupovat na Martinus.cz?
  • poštovné zdarma k objednávkám od 999 Kč
  • více než 2500 výdejních míst
  • záložky ke každému nákupu

Doporučené tituly a kolekce

Více o knize

Ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť získať množstvo odborných informácií určených predovšetkým konateľom pomocou príručky Konateľ s.r.o. v praxi.

Zakladač obsahujúci 1512 strán odporúčaní, upozornení, praktických príkladov a rád, Vám pomôže získať istotu vo Vašich krokoch v spoločnosti a obmedziť riziká vyplývajúce z Vašej funkcie. Vďaka pravidelnej aktualizácii pružne reaguje a upozorňuje na zmeny v legislatíve s dopadom na Vašu podnikateľskú prax.


Obsah

Obsah, úvod

* Celkový obsah
* Úvod
* Zoznam skratiek a piktogramov

Aktuálne informácie

* Obsah
* Zmeny v legislatíve a ich význam pre konateľa
* Otázky a odpovede
* Aktuálne - Hospodárska kríza

Konateľ ako štatutárny orgán

* Obsah
* Postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu s.r.o.
o Predpoklady pre výkon funkcie konateľa
o Vznik funkcie konateľa
o Vzťah medzi konateľom a s.r.o.
o Konanie konateľa v mene s.r.o.
+ Prekročenie konateľského oprávnenia
o Konanie konateľa vo vnútorných záležitostiach s.r.o.
o Obmedzenie výkonu funkcie konateľa
o Konateľ a jeho zodpovednosť podľa zákona o obchodnom registri a podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií
* Zmluva o výkone funkcie konateľa
o Zmluva o výkone funkcie konateľa
+ Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa
+ Vzor zápisnice z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o schválení zmluvy o výkone funkcie
o Zmluva o výkone funkcie konateľa, ktorý je zároveň riaditeľom
+ Vzor manažérskej zmluvy
* Zastupovanie konateľa
o Zastupovanie konateľa
+ Vzor plnomocenstva
o Zastupovanie konateľa povereným zamestnancom a zákonným zástupcom
o Následky konania iných osôb bez plnomocenstva konateľa
o Prokúra
* Odmeňovanie konateľa
o Odmena konateľa a jej zdaňovanie
o Príjem spoločníka za prácu pre spoločnosť
o Odvody poistného vzťahujúce sa na príjem spoločníkov, konateľov, členov štatutárnych a iných orgánov právnických osôb
* Zánik funkcie konateľa
o Vzor oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa
* Účasť spoločníka v spoločnosti s.r.o.

Povinnosti a zodpovednosť konateľa

* Obsah
* Zodpovednosť konateľa v praxi
o Vznik a zánik zodpovednosti
o Zmluvná modifikácia zodpovednosti konateľa
o Zodpovednosť konateľa po zániku funkcie
o Zákaz konkurencie
o Priestupkové konanie
* Pôsobnosť konateľa pri výkone funkcie
o Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťou
o Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti v súlade so záujmami s.r.o.
o Zodpovednosť konateľa za informovanie spoločníkov o záležitostiach s.r.o.
* Povinnosti konateľa pri výkone funkcie
o Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva s.r.o.
o Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva externou firmou
+ Vzor zmluvy o vedení účtovníctva externou firmou
o Povinnosť konateľa viesť zoznam spoločníkov
o Zodpovednosť konateľa voči katastru nehnuteľností
o Zodpovednosť konateľa voči živnostenskému zákonu
o Povinnosť konateľa vymáhať od spoločníkov splatenie vkladov a príplatkov
* Zodpovednosť konateľa za škodu
o Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú s.r.o.
o Osobná zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú veriteľovi s.r.o.
o Prevencia – predchádzanie škode spôsobenej konateľom s.r.o.
+ Výhody a nevýhody čerpania úverov na podnikanie
o Náhrada škody
+ Výzva na zaplatenie škody
+ Vzor žaloby spoločníka v mene spoločnosti, ktorou uplatňuje nárok na náhradu škody voči konateľovi
* Konateľ a marketing v s.r.o.

Riziká konateľa pri hospodárení s majetkom

* Obsah
* Osobný majetok konateľa a majetok s.r.o.
o Rozdiel medzi osobným majetkom konateľa a majetkom s.r.o.
o Možnosti a odporúčania pri oddelení osobného majetku konateľa a majetku s.r.o.
o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok s.r.o.
o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a individuálne podnikanie
+ Vzor dohody manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu BSM
+ Vzor žaloby na zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
+ Vzor žaloby na obnovenie BSM
+ Rozhodnutie jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzením o rozdelení svojho obchodného podielu a o prevode časti rozdeleného obchodného podielu na pristupujúceho spoločníka
+ Zmluva o prevode časti obchodného podielu
o Obchodný podiel v s.r.o.
* Vklad konateľa do majetku s.r.o.
o Dôvody a význam vkladu konateľa do majetku s.r.o.
o Peňažný vklad konateľa do majetku s.r.o.
o Vklad nehnuteľnosti konateľa do majetku s.r.o.
+ Vzor záložnej zmluvy
* Poistenie majetku s. r. o.
o Podstata poistenia, jeho funkcie a druhy
o Zmluvné poistenie motorových vozidiel
+ Zmena poisťovne pri vypovedaní zmluvy
+ Poistenie pri dočasnom vyradení motorového vozidla
o Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
o Poisťovanie rizík v zahraničnom obchode
+ Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí
o Poistenie zodpovednosti zamestnanca
+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
* Dotácie zo štrukturálnych fondov / Podpora pre malé a stredné podniky
* Konkurz a reštrukturalizácia

Právne vzťahy konateľa k tretím osobám

* Obsah
* Uzatváranie zmlúv
o Zodpovednosť konateľa za konanie pred uzavretím zmluvy
+ Vzor návrhu na uzavretie zmluvy
+ Vzor prijatia návrhu
o Zmeny v obsahu zmluvy, dodatok
o Porušenie zmluvných povinností zo strany dlžníka
+ Vzor žaloby na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
o Predkupné právo
o Nájom a podnájom nebytových priestorov
+ Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
* Uzatváranie obchodných zmlúv
o Obchodné zmluvy a ich členenie
+ Vzor kúpnej zmluvy
+ Vzor zmluvy o budúcej zmluve
+ Mandátna zmluva
+ Vzor mandátnej zmluvy
+ Pôžička a výpožička
+ Vzor zmluvy o pôžičke
+ Vzor zmluvy o výpožičke
+ Vzor žaloby o vrátenie požičanej veci
+ Zmluva o obchodnom zastúpení
o Najčastejšie omyly pri uzatváraní obchodných zmlúv
o Možnosť domáhať sa svojich práv vyplývajúce z Občianskeho súdneho poriadku podaním žaloby
* Zabezpečenie pohľadávok
o Druhy zabezpečenia pohľadávok
o Zmluvná pokuta
+ Vzor zmluvnej pokuty v zmluve o budúcej kúpnej zmluve
o Úrok z omeškania
+ Omeškané platby
o Zmenka
o Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty
+ Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty
* Vymáhanie pohľadávok
o Spôsoby vymáhania pohľadávok
o Platobný rozkaz
o Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
+ Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu
+ Vzor odporu proti platobnému rozkazu
* Alternatívne riešenie sporov v medzinárodnom obchode
o Právna úprava rozhodcovskej zmluvy
+ Vzor rozhodcovskej zmluvy

Konateľ ako zamestnávateľ

* Obsah
* Povinnosti konateľa pri vzniku pracovného pomeru
o Prehľad povinností konateľa pri vzniku pracovného pomeru
o Pracovná zmluva
+ Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
o Tuzemská a zahraničná pracovná cesta
+ Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
o Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov
+ Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie
o Stravovanie zamestnancov
o Predchádzanie škodám u zamestnávateľa
+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
+ Vzor odstúpenia od dohody o hmotnej zodpovednosti
+ Vzor potvrdenia o prevzatí zvereného predmetu
o Zamestnávanie občanov Európskej únie
o Zamestnávanie študentov a mladistvých podľa Zákonníka práce
o Pracovný pomer na kratší pracovný čas
o Osobitné pracovné podmienky žien
o Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
o Zamestnávanie dôchodcov
* Možnosti konateľa “zamestnávať” mimo pracovného pomeru
o Výhody a nevýhody “zamestnávania” mimo pracovného pomeru
o Dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
+ Vzor dohody o vykonaní prace mimo pracovného pomeru
o Príkazná zmluva
+ Vzor príkaznej zmluvy
o Dohoda o brigádnickej práci študentov
+ Vzor dohody o brigádnickej práci študentov
o Dohoda o pracovnej činnosti
+ Vzor dohody o pracovnej činnosti
* Skončenie pracovného pomeru
o Spôsoby skončenia pracovného pomeru
o Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny
o Výpoveď
+ Vzor výpovede zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
+ Vzor výpovede z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu nespĺňania predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon práce
+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise
+ Vzor výpovede - zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
+ Vzor výpovede - zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
+ Vzor výpovede- závažné porušenie pracovnej disciplíny
+ Vzor výpovede - menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
o Dohoda o skončení pracovného pomeru
+ Vzor dohody o skončení pracovného pomeru
* Riešenie pracovnoprávnych sporov v praxi
o Skončenie pracovného pomeru výpoveďou a spory z toho vyplývajúce
o Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a spory s tým súvisiace
+ Vzor žaloby na poskytnutie odstupného
+ Vzor žaloby o neplatnosť výpovede
+ Vzor oznámenia zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní
+ Vzor žaloby na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
+ Vzor oznámenia zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
+ Najčastejšie chyby pri uplatňovaní Zákonníka práce
* Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Riziká konateľa v oblasti daní a účtovníctva

* Obsah
* Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctva
o Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctva
+ Finančné a manažérske účtovníctvo, druhy a funkcie
+ Príprava podkladov pre účtovníctvo
* Účtovníctvo a dane z pohľadu konateľa
o Kontrola a právna istota konateľa v účtovníctve
+ Zodpovednosť konateľa za účtovnú závierku
o Kontrola a právna istota konateľa v daniach
* Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
o Poskytovanie daňového poradenstva
+ Vzor plnomocenstva na zastupovanie v daňovom konaní
* Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie z pohľadu konateľa
o Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
o Oznamovacia povinnosť daňových subjektov za zrealizované platby
+ Vzor oznámenia platieb fyzickým osobám
o Spoločnosť s.r.o. platiteľom DPH
o Daňové konanie a správa daní
o Sankcie v daňovom konaní
+ Konanie o uloženie záznamovej povinnosti
* Euro
* Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Konateľ a finančné hospodárenie s.r.o.

* Obsah
* Financie a finančné hospodárenie s.r.o.
* Podstata riadenia financií v s.r.o.
o Postavenie a požiadavky na finančného manažéra v s.r.o.
* Európska súkromná spoločnosť
* Výročná správa podniku
o Konateľ s.r.o. a výročná správa
o Štruktúra výročnej správy
* Stanovenie hodnoty spoločnosti s ručením obmedzeným
o Význam a dôvody stanovenia hodnoty firmy
o Postup stanovenia hodnoty firmy
* Finančná analýza s.r.o.
o Význam a úlohy finačnej analýzy pri riadení financií spoločnosti s ručením obmedzeným
o Postup finančnej analýzy
Čti víc
Našli jste v našem obsahu nějaké nepřesnosti?
Dejte nám o tom vědět.

Máte o knize více informací než je na této stránce nebo jste našli chybu? Budeme vám velmi vděční, když nám pomůžete s doplněním informací na našich stránkách.

Počet stran
1512
Vazba
pevná vazba
Rozměr
148×210 mm
Hmotnost
1500 g
Rok vydání
2010
Naše katalogové číslo
41784
Jazyk
slovenština
Nakladatel
Verlag Dashöfer

Recenze

Jak se vám kniha líbila?

Čti víc
Čti víc

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle