Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8217
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulov: 8217
Seřadit podle:

Vyprodané

ZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

-5%
129 Kč

129 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 400/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Nový pomocník účtovníka

Amália Spitzová a a kolektiv autorů/autorek • Petrus, 2004

Vyprodané

Zbierka riešených príkladov z účtovníctva

-5%
252 Kč

252 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia obsahuje aktualizovanú klasifikáciu produkcie, OKEČ, klasifikáciu stavieb, zamestnaní a ďalšie číselníky

-5%
534 Kč

534 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

32 Kč

32 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave s aktualizovanou dôvodovou správou.

-5%
62 Kč

62 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Kniha predstavuje súbor opatrení a usmernení vydaných Ministerstvom financií SR o postupoch účtovania, pokyny DR SR a zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v znení účinnom od 1.1.2013.

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Novelizované zákony o policajnom zbore, o štátnej službe policajtov a o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení.

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Na základe splnomocnenia v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1.1.2008 nanovo upravilo podvojné účtovníctvo (3 opatrenia MF SR) neziskových organizácií ...

-5%
159 Kč

159 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa medzi členskými štátmi zrušili akékoľvek colné bariéry a voči tretím štátom vystupuje Európska únia ako celok podľa jednotných pravidiel a s jednotnými colnými sadzbami...

-5%
449 Kč

449 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Nový Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch s dôvodovou správou...

70 Kč

70 Kč

Vyprodané

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (Učebnica pre štúdium a prax)

Michal Oláh a Ján Roháč • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vyprodané

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe...

419 Kč

419 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. z 30. septembra 1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení Zákona NR SR č. 165/1993 Z.z., Zákona NR SR č. 253/1993 Z.z., Zákona NR SR č. 254/1993 Z.z., ...

-5%
63 Kč

63 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 595/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov znení Zákona č. 43/2004 Z.z., Zákona č. 177/2004 Z.z., Zákona č. 191/2004 Z.z., Zákona č. 391/2004 Z.z., Zákona č. 538/2004 Z.z., Zákona č. 539/2004 Z.z., Zákona č. 659/2004 Z.z., Zákona č. 68/20

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 301/2005 Z.z., z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení Zákona č. 650/2005 Z.z., Zákona č. 692/2006 Z.z., Zákona 342/2004 Z.z., Zákona č. 643/2007 Z.z., Zákona č. 61/2008 Z.z., Zákona č. 491/2008 Z.z., Zákona č. 498/2008 Z.z., ...

-5%
98 Kč

98 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

V priebehu roka 2007 a začiatkom roka 2008 boli niektoré hlavy Potravinového kódexu novelizované, resp. nanovo vydané, preto sa v záujme aktualizácie tejto publikácie pripravil Súborný doplnok...

-5%
481 Kč

481 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia (48 strán, č.. 76/2002) obsahuje Zákon č. 435/2001 Z.z. zo 4. októbra 2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z.z. ...

31 Kč

31 Kč

Vyprodané

Vyprodané

ZÁKON Č. 17/2007 Z.Z. Z 13. DECEMBRA 2006 O PRAVIDELNEJ KONTROLE KOTLOV, VYKUROVACÍCH SÚSTAV A KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV...

70 Kč

70 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia obsahuje nielen predpisy priamo upravujúce stavebné a katastrálne konanie, teda stavebný zákon s vykonávacími vyhláškami, resp. predpisy vzťahujúce sa k pozemkovým úpravám, ale aj súvisiace prepisy...

-5%
381 Kč

381 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell